10 SAVETA ZA SPREČAVANJE GUBITAKA U MALOPRODAJI

Sa usložnjavanjem sistema maloprodaje i sve oštrijom konkurencijom u industriji, kontrola i upravljanje gubicima postaju daleko izazovniji i zahtevniji.

Više izbora - više rizika

Razvoj Omni Channel sistema, u kojima trgovci na malo svojim kupcima pružaju mnogo više izbora u pogledu načina na koji mogu da pretražuju, biraju, plaćaju, primaju i vraćaju proizvode, kao i sve prisutnija upotreba sistema za samoplatu, donose sa sobom nove rizike koje trgovci na malo treba da razumeju i upravljaju njima ako žele da ostanu profitabilni.

Naravno, problem gubitaka u maloprodaji nije novina – trgovci širom sveta se bore sa ovim pitanjem od samih početaka trgovine. Ali decenije istraživanja i prikupljena iskustva pokazali su da postoje trgovci na malo koji su uspešniji od drugih u kontrolisanju gubitaka u maloprodaji. Sledi 10 najboljih saveta za postizanje ovog cilja.

1 Merenje je ključno

Kao što izreka kaže, ne možete upravljati onim što ne možete izmeriti - a to je svakako tačno kada su u pitanju gubici u maloprodaji. Zbog toga je važno da trgovci na malo imaju sisteme i prakse koje im omogućavaju da na vreme shvate, do nivoa proizvoda, kako na njih utiču gubici maloprodaje u prodavnicama. Bez ovih informacija, svaka kontrola biće zasnovana na nagađanjima, a ne na osnovanoj analizi.

2 Ukupan gubitak u maloprodaji

Složenost maloprodaje nosi brojne rizike. Veoma je bitno je da trgovci razumeju da se u lancu snabdevanja „gubitak“ može pojaviti u mnogo različitih oblika. Iako je krađa proizvoda od strane kupaca najčešći oblik gubitka, važno je prepoznati da je to samo jedan od bezbroj načina na koje do nega može doći - tu su i štete, rasipanja, greške u procesima, greške u ceni i slično. Razumevanje šireg konteksta gubitka će obezbediti sveobuhvatniji i efikasniji pristup.

3 Ljudi su najvažniji

Tehnologije i očekivanja od njih su zavodljivi: brojni aspekti naših života su njima potpuno transformisani. Maloprodaja u ovome nije izuzetak, ali je važno imati na umu da je to industrija koja u centru pažnje ima ljude – kupce i ljude čiji je posao da ih opslužuju. Kada je u pitanju prevencija gubitaka, ne treba zanemariti značaj osoblja. Istraživanja oduvek pokazuju koliko efikasna i dobra usluga može biti važna u odvraćanju od kriminala. Istraživanja su takođe pokazala kako je zadovoljstvo osoblja usko povezano sa smanjenjem gubitaka, rasipanja i nedostatka zaliha. Osoblje koje se oseća vrednovano i cenjeno može biti odlučujući faktor u prevenciji gubitaka.

4 Razmislite o dizajnu prodavnice

Veza između dizajna prodavnice i verovatnoće da će se u njoj desiti krađa prepoznata je dugi niz godina. Mračni, skrajnuti prostori će pre postati mesta na kojima će se krađa desiti. U maloprodaji naravno važi ovaj princip, i važno je razmisliti o dizajnu prodavnica kako se pokušaji krađe ne bi ohrabrivali, a osoblju u prodavnicama otežavali kontrola i praćenje. Visoke police, loša preglednost i slabo osvetljenje mogu olakšati rad kradljivcima i doprineti da oni pomisle da je krađu lako načiniti. Umesto toga, treba razmišljati o tome kako se dobar dizajn može iskoristiti da obeshrabri prestupnike – naterati ih da pomisle da je veća verovatnoća da će biti uhvaćeni jer ne postoje „laki” prostori u kojima bi mogli da izvrše svoje nedelo.

5 Investirajte u tehnologije za sprečavanje gubitaka

U maloprodaji postoji veliki broj tehnologija razvijenih u pokušaju da se upravlja i kontroliše problem gubitaka. Od video nadzora do sistema za označavanje proizvoda, inovacije na ovom polju se razvijaju decenijama. I dok se istraživanja prilično razlikuju u proceni koliko je bilo koja tehnologija efikasna, ono što je jasno i nedvosmisleno jeste da one najverovatnije neće raditi ako se pravilno ne razume kontekst. Stoga, ako se koriste tehnologije, neophodno je i da se prodavcima pruži podrška i da se oni obuče kako bi moli da rade po pravilima.

6 Značaj procesa skladištenja

Veliki gubitak u maloprodaji je posledica propusta u procesu – stvari koje ne funkcionišu u poslovanju na kraju stvaraju gubitke. Primer je bacanje svežih proizvoda koji nisu održavani na odgovarajućoj temperaturi. Takođe, procesi moraju biti kreirani i tako da odgovaraju svrsi: zaposleni će pronaći druge načine za rad ako im proces otežava stvari, što može povećati rizik od nastanka gubitaka. Stoga je važno da se maloprodajni procesi osmisle i kontrolišu kako bi se osiguralo smanjenje mogućnosti za gubitke.

7 Koristite koncept „vrućih tačaka“

Istraživanja pokazuju da rizik nije ravnomerno raspoređen – neka mesta su opasnija od drugih. Ovo važi i za maloprodajne objekte – neki proizvodi se češće kradu i oštećuju od drugih. Slično tome, neki delovi procesa će verovatnije dovesti do gubitka – na primer istovar u zadnjem delu prodavnice. Razumevanje koji su problematični ili rizični „elementi“ u maloprodaji može biti važno kako bi se resursi usmerili ka mestima, proizvodima i procesima koji su važni, tako što će se fokus držati na vitalnim tačkama bez rasipanja energije i vremena na brojne manje bitne tačke.

8 Informišite zaposlene

Svi smo veoma svesni važnosti podataka, ali ukoliko se podaci ne transformišu u informacije, ne komuniciraju, i ako se zatim po njima ne postupa, njihova vrednost ostaje ograničena. Ovo važi i za prevenciju gubitaka, pa je način na koji se podaci koriste i saopštavaju timovima za skladištenje od ključne važnosti. Treba uzeti u obzir kontekst prodavnice – osoblje ne želi da prima hiljade podataka dnevno – oni moraju da znaju šta im je važno u datom trenutku i kako mogu da doprinesu. Kako i šta se komunicira timovima je od najvećeg značaja.

9 Balans između prodaje i obezbeđenja

Lako je zaboraviti da je prevencija gubitaka zapravo „upravljanje gubicima“ – u najvećem delu pokušaj uvođenja mera za smanjenje gubitaka na nulu biće veoma kontraproduktivan za osnovni zadatak prodaje. Kao što izreka kaže, lako je eliminisati gubitke u maloprodaji – zatvorite sve radnje i otpustite osoblje! Maloprodajna preduzeća treba da uspostave ravnotežu između omogućavanja prodaje, dok istovremeno obezbeđuju da gubici budu na „prihvatljivom“ nivou, a timovi za upravljanje prodavnicama toga moraju biti svesni.

10 Stvorite bezbedno okruženje

Poslednji savet se odnosi na šire pitanje, a to je važnost stvaranja okruženja u maloprodaji u kojem se i osoblje i kupci osećaju bezbedno. Kao što je navedeno, osoblje u maloprodaji ima vitalnu ulogu u držanju gubitaka pod kontrolom, ali oni će biti manje spremni da se tom kontrolom bave ako se ne osećaju sigurno i podržano u svom radnom okruženju. Isto tako, manje je verovatno da će kupci kupovati u prostoru za koji misle da je opasan ili rizičan. Ulaganje u mere kojima se to može postići je stoga od vitalnog značaja za stvaranje efikasne strategije za sprečavanje gubitaka u maloprodajnim objektima.

 

Izvor: Adrian Beck, “TOP 10 LOSS PREVENTION TIPS FOR RETAIL STORES” (blog) - https://itab.com/insights/top-loss-prevention-tips-for-retail-stores

 

Tagovi:


Podeli